Zapojenie fotovoltického systému do siete

V dnešnej dobe sa svet zameriava na trvalo udržateľný spôsob života a prechod na obnoviteľné zdroje energie sa stal jedným z kľúčových krokov v tomto smere.

Fotovoltický systém, ktorý prevádza slnečné lúče na elektrickú energiu, predstavuje jednu z najefektívnejších alternatív k fosílnym palivám. Okrem zníženia závislosti na tradičných zdrojoch energie prináša tento čistý zdroj energie aj ekonomické výhody. Po počiatočnej investícii sa môžu mesačné náklady na energie znížiť. Dostupnosť fotovolitky v dnešnej dobe teda umožňuje jednoduchší prechod k udržateľnejšej budúcnosti.

I.      Čo je zapojenie fotovoltického systému do siete?

Pod pojmom fotovoltický systém si môžete predstaviť zariadenie, ktoré využíva solárne články na prevod slnečnej energie na elektrickú energiu. Články, ktoré sú kľúčovým komponentom pri prevode energie, sú zvyčajne vyrobené z polovodičového materiálu ako je kremík. Kremík je zároveň štvrtá najpoužívanejšia surovina na sete a nachádza sa takmer všade, preto nehrozí jeho vyčerpanie.

Ako sa zo slnečných lúčov stane energia a ako funguje fotovoltický systém?

Princíp fungovania fotovoltického systému spočíva v solárnom článku, kde dochádza k fotovoltickej reakcii. Keď slnečné lúče dopadajú na povrch solárneho článka, energetické fotóny zo slnečného žiarenia vykopávajú elektróny z atómov polovodičového materiálu, vytvárajúc tak voľné nabité častice. Tieto voľné elektróny sa potom presunú cez materiál a vytvoria elektrický prúd. Získaný prúd je v jednosmernej forme (direct current DC) a následne je prevedený na striedavý (alternating current AC). Zmenený prúd pomocou meniča je tak pripravený na poháňanie domácich spotrebičov alebo rôznych elektrických zariadení.

Celý proces sa deje vo fotovoltickom článku bez chemických reakcií, čo znamená, že systém neobsahuje časti, ktoré sa opotrebujú a postačuje mu minimálna údržba.

Výkon solárneho panelu je určený najslabším článkom

Solárne články fungujú v prepojení. Pre bežné solárne panely teda platí, že výkon závisí od najslabšieho solárneho článku. Stáva sa, že niektorý z panelov je čiastočne tienený, čo dokáže spôsobiť výrazne zníženie výkonu. Tento problém sa dá vyriešiť systémom s optimalizátorom.

Komponenty fotovoltického systému

Fotovoltický systém sa skladá z niekoľkých kľúčových komponentov.

Tieto komponenty spolupracujú pri zachytení, konverzii a distribúcii slnečnej energie vo forme elektrického prúdu pre vaše energetické potreby.

Spolu tvoria komplexný fotovoltický systém, ktorý efektívne využíva slnečnú energiu na výrobu elektrického prúdu.

Medzi komponenty fotovoltickho systému patrí:

 • Fotovoltické panely - Sú zoskupením solárnych článkov; konvertujú elektrinu zo slnka na DC (direct current) energiu.
 • Menič napätia - Riadi chod elektrárne a umožňuje konvertovať energiu z panelov (DC) na AC (alternating current – striedavý prúd), ktorý je kompatibilný s domácimi elektrickými systémami a elektrickou sieťou.
 • Smart meter - Zariadenie zhromažďuje informácie o spotrebe a dodávke elektrickej energie zo siete. Inteligentný elektromer komunikuje s meničom a prenáša najmä údaje o veľkosti a smere prúdu. Pomáha riadiť výrobu z fotovoltickej elektrárne a ukladá prebytky do batérií, prípadne zamedzuje tvorbe prebytkov do siete obmedzením výroby.
 • Batéria  - Slúži na uskladnenie prebytočnej energie z nadvýroby systému a umožňuje ju následne čerpať počas nedostatku výroby alebo v noci. Je dôležitá aj ako dobrý záložný zdroj (tzv. full-backup) v prípade výpadku siete.
 • Autonabíjačka - Umožňuje nabíjať elektromobil či už plným výkonom alebo z prebytkov výroby fotovoltiky. Čo nespotrebuje domácnosť alebo podnik spotrebuje nabíjanie elektromobilu (fungujete teda 100% zadarmo).
 • Ističe – Majú úlohu zabezpečenia ochrany systému pred potenciálnym nebezpečenstvom v spojení s elektrickým prúdom. Pomáhajú chrániť systém pred preťažením a sú dôležité aj v prípade elektrického skratu, kedy prerušia obvod.
 • Káble
 • Konštrukcia
 • Prepäťové ochrany
 • Odpojovače
 • Poistky 

II.    Zapojenie fotovoltiky do siete: ako môžeme pomôcť?

Konzultácia a plánovanie zapojenia fotovoltiky

Pred tým, než sa zapojí fotovoltický systém, je nevyhnutné dôkladne všetko naplánovať. Tento proces zahŕňa:

Technické hodnotenie a výber správnej lokality na fotovoltiku

 • Analýza slnečnej radiácie: Zhodnotenie dostupnosti slnečnej energie v konkrétnej lokalite počas celého roka.
 • Orientácia a sklon: Určenie optimálnej orientácie a sklonu pre solárne panely z dôvodu maximalizácie výkonu.
 • Stavebné a technické obmedzenia: Analýza možných obmedzení, ktoré sú spojené so strechou, pôdou alebo inými štruktúrami, ktoré budú súvisieť s osadením fotovoltického systému.
 • Regulácia a povolenia: Identifikácia a splnenie predpisov a požiadaviek na získanie potrebných povolení.

Poradenstvo ohľadom prístupu k dotáciám na fotovoltiku

V rámci projektu Zelená domácnostiam je možné získať dotáciu na inštaláciu fotovoltického systému.

Podmienky podpory:

Podpora inštalácie fotovoltických panelov spočíva v poskytnutí finančného príspevky na inštaláciu malých zariadení v domácnostiach určených na produkciu a elektriny z udržateľných zdrojov.

Pre uplatnenie finančnej podpory je potrebné, aby fotovoltické panely mali životnosť aspoň 20 rokov.

V prípade nejasností sa neváhajte obrátiť aj na nás (kontaktný formulár), poskytneme vám pomoc pri príprave a podávaní žiadostí o dotácie a dohliadneme na to, že sú všetky požiadavky a kritéria splnené.

Dodávka a inštalácia fotovoltiky

Kvalifikovaná inštalácia

Okrem kvalitného fotovoltického systému je dôležitá aj dodávka a inštalácia, ktoré predstavujú kritickú fázu v celkovom procese zapájania. Správne vykonaná inštalácia je kľúčom k efektívnemu a dlhodobo bezproblémovému fungovaniu systému.

Všetci naši inštalatéri sú elektrikármi a prešli si školením na inštaláciu produktov konkrétnych značiek systémov. Systémy teda inštalujú vyškolení profesionáli, čím systémy nadobúdajú záruku, ktorá platí len v prípade inštalácie odborne spôsobilou osobu.

Nakoniec, pred uvedením do prevádzky, celkovú inštaláciu a splnenie všetkých bezpečnostných podmienok aj správnosť napojenia schvaľuje revízny technik, ktorý vykoná test zabezpečenia správnej funkčnosti a efektívnosti systému.

Pri prevzatí je vlastníkovi systému poskytnutá inštruktáž k správnemu používaniu a udržiavaniu fotovoltického systému.

Podpora po inštalácii

Garancia a servis

S cieľom zabezpečenia komplexnej služby vám poskytujeme balík garancie a servisu fotovoltického systému.

Záruky na fotovoltické systémy

12 rokov – zvyčajná záruka na vyhotovené panely (rám, káble..)

20 - 25 rokov – lineárny výkon panelu

5 rokov – najnižšia záruka meničov je 5 rokov, pričom po registrácii výrobku na stránke výrobcu sa záruka môže zvýšiť na 7 až 10 rokov

2 roky – štandardná dĺžka záruky sa vzťahuje na autonabíjačky, príslušenstvo a elektroinštalačné práce

Monitorovanie a údržba systému

Efektívne monitorovanie a údržba fotovoltického systému vedú k bezproblémovej prevádzke pričom svoju investíciu do obnoviteľného zdroju energie máte stále pod kontrolou. Monitorovanie systému je jednoduché a intuitívne prostredníctvom mobilných a webových aplikácií.

Monitorovanie fotovoltického systému prostredníctvom aplikácie

Každý výrobca umožňuje monitorovanie prostredníctvom svojej aplikácie. Nech zvolíte akokoľvek, svoj fotovoltický systém a jeho fungovanie budete mať plne pod kontrolou.

Výrobca

Aplikácia

Goodwe

Sems Portal

Fronius

Solar Web

SolarEdge

mySolarEdge

Huawei

FusionSolar

Growatt

ShinePhone

 

Pravidelná revízia

Investícia do fotovoltickej elektrárne je nákladná záležitosť a preto je po inštalácii dôležité zamerať sa na udržiavanie systému v dobrej kondícii.

Fotovoltické panely takmer bezúdržbové. Je však dôležité dbať na odstránenie nečistôt ako lístie, ktoré môže znemožňovať optimálne fungovanie systému. Revízia systému je nemej dôležitá a predstavuje neoddeliteľnú súčasť bezproblémovej prevádzky fotovoltickej stanice.

Prehliadka zabezpečí identifikáciu a odstránenie potenciálnych problémov skôr, než sa stanú závažnými. Vďaka tomu systému zvyšujte jeho životnosť. Problémy sa môžu týkať napríklad poškodených káblov alebo ostatných komponentov. Odporúčaná frekvencia prehliadok je 1x ročne pričom rovnako podstatná je pravidelnosť. Ak budete týmto spôsobom udržiavať systém v dobrej kondícii, zabezpečíte tým jeho optimálnu funkčnosť, čo sa odrazí v maximalizácii úspory energie a finančných výhodách, ktoré sú často jedným z hlavným motivátorov pri prechode na tento typ zdroja energie.

Pravidelná revízia je v mnohých prípadoch dokonca nevyhnutná na udržanie platnosti garancií od výrobcov alebo inštalatérov.

Úspešná realizácia FVE: legislatívna a technická rovina projektu fotovoltického systému

Ak chcete mať záruku, že fotovoltický systém pre ktorý ste sa rozhodli bude fungovať dlhé roky, je dobré zamerať sa na niekoľko vecí:

Legislatívna a platné normy

Dodržanie legislatívy a platných noriem je základnou požiadavkou pre úspešné zapojenie  a fungovanie systému. Prvoradé je však to, kto bude inštalovať váš systém. Na začiatok je dobré preveriť, či daný odborník na fotovoltiku má oficiálne oprávnenie a teda zapísanú živnosť: Montáž, oprava a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických. Na overenie môžete použiť obchodný aj živnostenský register. Inštaláciu by mal realizovať len zhotoviteľ fotovoltiky, ktorý je elektrikárom.

Zooznam legislatívnych predpisov a metodických usmernení podľa občasníka Fáza pod záštitou Slovenského elektrotechnického zväzu.

Okrem zákona č.309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorý upravuje vyhotovenie fotovoltiky, existujú aj základné bezpečnostné normy ktoré sa zameriavajú práve na fotovoltiku. Norma STN EN 62446-1 cieli výhradne na postupy overenia fotovoltiky. Prehľad ďalších noriem nájdete na webe Slovenského elektrotechnického zväzu.

Technická stránka: dokumentácia k fotovoltike

Dokumentácia v procese vyhotovenia slúži na to, aby revízny technik mohol preveriť zhotovenie projektu v porovnaní s pôvodným základným projektom. Dokumentácia slúži aj ako prehľad toho, aké komponenty sa použili pre realizácii projektu. V dokumentácii sú napríklad parametre panelov, hrúbka káblov, dimenzia vodičov aj ochranné opatrenia.

Projektant navrhuje riešenie fotovoltiky na základe protokolu o určení vonkajších vplyvov. Toto je najdôležitejší dokument v súvislosti k projektom fotovoltiky.

Spomínaná norma STN EN 62446-1 (kapitola 4) slúži ako predloha a kontrolný dokument. Obsahuje informácie o tom, čo má zahŕňať dokumentácia pri revízii fotovoltiky.

Vyhotovenie ovplyvňuje aj protipožiarna bezpečnosť stavieb (PBS). Použité káble musia spĺňať určitú triedu reakcie na oheň a do PBS spadá aj správne rozmiestnenie panelov, ktoré musí spĺňať podmienky pre požiarne zásahové aj únikové cesty.

Dokumentácia k revízii

Rozvádzače musia spĺňať normu STN EN 50583-2. Ak bude systém obsluhovaný laikom je potrebné aj splnenie normy STN EN 61439-3. Priemyselné rozvádzače musia spĺňať aj STN EN 61439-2.

Samotná revízia fotovoltiky

Celý proces je dobré monitorovať od začiatku a predísť prípadným problémom. Kontaktovaním revízneho technika už v priebehu inštalácie a konzultovanie prác môže zaistiť, že samotná revízia prebehne hladko so všetkými splnenými atribútmi.

Ak chcete mať väčšiu istotu v správnosti revízie je dobré najať si externého revízneho technika, ktorý niekedy môže zaručiť dôkladnejšiu kontrolu. Takýto technik sa nepozerá na „svoj“ projekt, ktorý treba odobriť, ale na reálnu kontrolu funkčnosti a bezpečnosti systému.

III.   Výhody zapojenia fotovoltického systému cez nás

 1. Odbornosť a skúsenosti

Pre bezchybnú realizáciu fotovoltického projektu je kľúčová aj voľba správneho partnera. Naša firma sa skladá z vysoko kvalifikovaných a skúsených odborníkov, ktorí sú elektrikári a majú za sebou školenia na inštaláciu jednotlivých systémov. Implementácia najlepších postupov zaručí, že výsledok je vždy technicky perfektne zvládnutý a ekonomický výhodný.

Každý projekt má svoje špecifiká, preto sa vždy snažíme vyhovieť konkrétnym požiadavkám a podmienkam. Výsledkom sú spoľahlivé a efektívne fotovoltické systémy, ktoré vám prinesú energetickú samostatnosť na dlhé roky.

 1. Cenová výhodnosť

Sme veľkoobchod aj distribútor niektorých fotovoltickýh značiek. Okrem toho, že máme jedny z najlepších cien na Slovensku, ako distribútor máme priamy prístup aj k najnovším a najinovatívnejším riešeniam v oblasti fotovoltiky. Investícia do fotovoltiky, môže byť nákladnejšia investícia. Dôležité je preto nájsť správnu rovnováha medzi kvalitou a cenou s vedomím toho, že systém by mal vydržať dlhé roky.

 1. Komplexná služba

Onsa plus vám ponúka komplexnú službu, ktorá začína už pri prvotnom plánovaní vášho projektu a končí až pri zapojení a revízii projektu.

Čo ponúkame:

 • Úvodná konzultácia
 • Obhliadka
 • Individuálna analýza a cenová ponuka na základe potrieb zákazníka
 • Štátne dotácie
 • Povolenie na inštaláciu
 • Projektová dokumentácia
 • Zapojenie a revízna správa

Na počiatku sa venujeme dôkladnej konzultácii, pri ktorej zisťujeme vaše konkrétne potreby a predpoklad lokality. Ako podklad na navrhnutie systému nám slúži obhliadkadetailný prieskum, na základe ktorého sme schopní navrhnúť systém plne prispôsobený tomu, čo potrebujete.

Návrh vám predložíme spolu s cenovou ponukou.

Ak bude všetko v poriadku pokračujeme etapou legislatívneho a technického plánovania. V prípade, že máte nárok na štátne dotácie, dodáme vám potrebné informácie a pomôžeme s žiadosťou. Je nutné vybaviť si aj povolenie na inštaláciu, aby bol celý projekt legálny a teda právne v poriadku.

Projektant zhotoví konkrétny návrh a projektovú dokumentáciu. Ide o základný dokument projektu, od ktorého sa bude odvíjať aj následná kontrola vyhotovenia revíznym technikom.

Nasleduje samotná inštalácia a zapojenie fotovoltiky našimi inštalatérmi. Po kontrole revíznym technikom je systém uvedený do prevádzky.

Naša komplexná služba vám zaručí hladký priebeh prechodu na udržateľný zdroj energie. Pravidelné revízie vám zas garantujú, že systém, do ktorého ste investovali, bude fungovať správne a efektívne dlhé roky.

IV.  Referencie realizácií fotovoltiky

Pozriete sa na naše realizácie fotovoltických systémov

Sme presvedčení, že referencie hovoria samy za seba a sú jasným dôkazom toho, že sme správnou voľbou pre váš fotovoltický projekt.

„Od inštalácie sme spokojní - elektrické auto nabíjame doma, takže sa vozíme zadarmo a naše účty sú nižšie. Online sledujeme, koľko energie vyrobíme, a je to skvelé!“

V.    Ako začať?

Urobte prvý krok k ekologickej a ekonomicky výhodnej budúcnosti. Ak máte záujem o inštaláciu fotovoltických systémov alebo túto možnosť zvažujete, neváhajte sa na nás obrátiť. Vyplňte kontaktný formulár s potrebnými informáciami a my sa vám v čo najkratšom čase ozveme.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz